Veronika Urdzíková

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu  a zabezpečenie. Zoznámte se, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

I. KTO JE SPRÁVCA?

Správcom a prevádzkovateľom webovej stránky www.veronikaurdzikova.com  je Veronika Urdzíková, IČO: 04125118, so sídlom Chudenická 1059/30, 102 00, Praha 15 – Hostivař.  Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom,  akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa na mňa budete chcieť obrátiť ohľadom spracovania vašich osobných údajov, môžete ma kontaktovať na e-mail: veronika.urdzikova@gmail.com

III. PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

a) budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, 

b) plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

c) umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

a) poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a meno, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do online kurzu, apod.).

b) vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

c) marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy e-mail nejčastejšie otvárate, využívám za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že vás tieto novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

d) pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing        a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu trvania premlčacej lehoty, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo nebolo                  v konkrétnych prípadoch uvedené inak.

V. COOKIES

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

VI. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

VII. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM 

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť
vlastnými silami, využívám služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
WordPress, Elementor –  aplikácie pre web 
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem pri výbere klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

VIII. POSKYTOVANIE DÁT MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Všetko spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

IX. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: veronika.urdzikova@gmail.com

a) Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

b) Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

c) Pokiaľ se u vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

d) Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ se domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate se, že vykonávam
spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

e) Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Na zaistenie tohto práva potrebujem 30 dní.

f) Právo na vymazanie: Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých ostatných spracovateľov. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade vymažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať e-mailom.

2. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súladu so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem vám vďačná, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo spraviť a prípadné pochybenie napraviť.

3. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či službami vám zasielam, ak ste môj zákazník, na základe môjho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov pomocou odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

X. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorích zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po ukončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť  03.07.2021