Veronika Urdzíková

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov na internetovej stránke www.veronikaurdzikova.com

I. VYMEDZENIE POJMOV

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.veronikaurdzikova.com, predávajúcim a zároveň dodávateľom služieb a produktov,  je Veronika Urdzíková, IČO: 04125118, so sídlom Chudenická 1059/30, 102 00, Praha 15 – Hostivař. Zodpovedná osoba a kontakt: Veronika Urdzíková, email: veronika.urdzikova@gmail.com

2. Kupujúcim je návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.veronikaurdzikova.com vytvoril objednávku.

3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.veronikaurdzikova.com, ktoré možno zakúpiť pomocou objednávkového formulára.

4. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami, sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, neupravené obchodnými podmienkami, sa riadia obchodným zákonníkom.

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností  a cena sú uvedené na vybranej webovej stránke predávajúceho. Cena je  vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2. Predajný formulár obsahuje vždy informácie o kupujúcom, objednávanom produkte alebo službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby. V prípade online kurzov nie sú náklady na dodanie účtované. 

3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky (nie až po potvrdení objednávky). Objednávku zadá kupujúci kliknutím na tlačítko „Odoslať “. Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Túto kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s cenou objednaných produktov, a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

5. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Zákazník má možnosť pred vlastním odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. 

6. Predávajúci vylučuje prijatie objednávky s dodatkom alebo odchýlkou.

7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy, tj. prostredníctvom webovej stránky www.veronikaurdzikova.com, emailovej alebo telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií. Predávajúci prehlasuje, že dáta slúžia len pre účely identifikácie a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov.

8. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ale podľa platných zákonov Českej republiky (predávajúci má sídlo v ČR). Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzavretia za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

9. Predávajúci je povinný poskytnúť či dodať produkt/službu, ktoré si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje produkt/službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. 

10. Vlastnícke právo k produktom prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky uvádzané ceny produktov a služieb sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári v momente odoslania objednávky.

2. Predávajúci nie je plátcom DPH.

3. Predávajúci vystaví po uhradení ceny kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení produktu/služby.

4. Ceny produktov a služieb hradí kupujúci bezhotovostne, a to nasledujúcimi spôsobmi:

a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (online platobnou kartou VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo rýchlym bankovým prevodom)

Platobná brána spoločnosti GOPAY s.r.o. poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

b) bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho 

Kúpna cena je splatná do 7 dní od uzatvorenia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak. Záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt či službu je splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

IV. DODACIE PODMIENKY

1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, produkt je dodaný kupujúcemu, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predávajúceho na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať svoju emailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam). V prípade, že kupujúci nenájde email s dodaným produktom (prístupovými údajmi), požiada o vyšetrenie záležitosti emailom na veronika.urdzikova@gmail.com, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

V. REKLAMÁCIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, tj. práv z vadného plnenia, se riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že produkt pri prevzatí/dodaní nemá vady. V prípade, že daný produkt nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

3. Reklamácie sú vybavované elektronicky prostredníctvom emailovej adresy veronika.urdzikova@gmail.com. Súčasťou reklamácie by malo byť priloženie dokladu o nákupu a popis závady.  O spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný emailom. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ se predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

4. Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady,  primeranú zľavu z ceny, prípadne uplatniť požiadavok na dodanie nového produktu bez závad (ak nie je možné závadu odstrániť bez zbytočného odkladu). V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

5. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ sa preukáže, že pred prevzatím o závade produktu vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za závady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu. Taktiež predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť kupujúcemu kvôli pomalému internetovému pripojeniu, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému povinnému softwaru pre spustenie webinára či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. Online vzdelávacie kurzy obsahují len návody a doporučenia, preto predávajúci nezodpovedá za  úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa:

a) Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od dodania produktu, a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie.

b) Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie, najneskôr 14. deň po prevzatí produktu musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy, a to emailom na veronika.urdzikova@gmail.com, spolu s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, emailovej adresy kupujúceho a dátumu nákupu.

c) Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy.

d) V prípade odstúpenia od zmluvy na online produkt, je predávajúci oprávnený okamžite po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať prístup do členskej sekcie programu.

2. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho:

a) Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, ak zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie považuje:

oneskorenie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo čiastkovej úhrady (splátky) viac ako 7 dní po dobe splatnosti
porušenie povinnosti na ochranu autorského práva zo strany kupujúceho

VII. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené len pre osobnú potrebu kupujúceho. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií týkajúcich sa prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

2. Produkty a služby predávané prostredníctvom webového rozhrania (online programy, knihy) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. 

VIII. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Vstupom do online kurzu berie kupujúci na vedomie, že akékoľvek použitie informácií z tohto kurzu a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a predávajúci (autorka) za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Predávajúci (autorka) taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či újmu spôsobenú využitím informácií v online kurzoch. Po celú dobu trvania online kurzov je kupujúci plne svojprávny a zodpovedný za svoje jednanie, chovanie a rozhodovanie. Úspech kupujúceho závisí nielen na znalostiach získaných v kurze, ale taktiež na faktoroch, ktoré predávajúci (autorka) nemôže ovplyvniť, ako napr. možnosti a znalosti kupujúceho, zdravotný stav, fyzická kondícia apod.

2. Všetky informácie v online kurzoch vychádzajú z dávnych učení jógy, tradičnej čínskej medicíny a ďalších, spolu s vlastnými skúsenosťami predávajúceho (autorky). Tieto skúsenosti sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná a nepresná, a preto predávajúci (autorka) nie je zodpovedná za rozhodnutia založené na týchto doporučeniach. 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBU

1. Webová stránka www.veronikaurdzikova.com môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a poskytované služby a produkty môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Plné znenie týkajúce sa ochrany osobných údajov je uvedené tu >>>

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkách predávajúceho a je označená dátumom účinnosti. 

2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. 

3. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia podľa príslušných ustanovení.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť  01.11.2021.